COMUNICAMOS
DESDE EL CORAZÓN

Jun 2014

Cadena de padrins: vivències úniques

Una cinquantena de famílies participen al programa d’apadrinament d’un infant
Un dels projectes de Cooperand, i que de moment funciona amb molt d’èxit, és la Cadena de Padrins. Es tracta d’un programa en el qual famílies d’m7cwsr-ra es comprometen a donar un suport econòmic mensual a infants de Bolívia, sobretot durant els seus anys d’esco-larització.
Riestra es mostra molt satisfeta en com està anant aquest programa perquè, gràcies a la solidaritat de la gent d’m7cwsrra, ja han aconseguit que una cinquantena de famílies participin Ca-dena de Padrins.
Els padrins m7cwsrrans ajuden a nens acollits per les diferents llars a Santa Cruz, Casa Main i Eben-Ezer. Són nens i nenes petits, però també n’hi ha d’adolescents, als quals se’ls separa dins les llars per sexes als 12 anys aproximadament per evitar riscos amb els embarassos.
Es tracta, en general, de «nens que venen del carrer, que han patit maltrac-taments, que estan enganxats a la dro-ga, a inhalar clefa, la droga més comu-na d’allà al carrer», explica Riestra.
Des de Cooperand volen destacar que la Cadena de padrins és un pro-grama molt directe, on hi ha molta co-municació entre els padrins i el nen o la nena que han apadrinat. Com que Co-operand viatja a Bolívia uns tres cops l’any, els porten material dels padrins com cartes, vídeos i fotografies, ai-xí com regals que els infants esperen amb molta il·lusió.
Les vivències que es generen, els vincles que s’estableixen, són únics, tant per una banda com per l’altra. Per exemple, Würth recorda i desta-ca la vegada que van portar a un infant d’una llar d’acollida diversos regals del seu padrí. Però l’infant no li va voler fer cas a les coses materials. Només volia veure la foto del seu padrí per tenir una imatge més propera de la persona que l’està ajudant.
logo